Aglomeracja Wałbrzyska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW

W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW.

Działania na rzecz tworzonego dokumentu rozpoczęły się w miesiącu lipcu 2014 r. Opracowania ww. dokumentu strategicznego podjęła się firma Atmoterm S.A., wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Wykonawca w miesiącu październiku przedstawił Liderowi Projektu wstępną wersję opracowania. W miesiącu grudniu, gminy biorące udział w realizacji tego działania, zakończyły weryfikację stworzonego projektu PGN.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW” przeprowadzono postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, uzgodniony został zakres prognozy.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PGN został przedstawiony w styczniu 2015 r. Dokument przekazano do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Obie instytucje zaopiniowały go pozytywnie.

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko został przekazane do konsultacji społecznych, które trwały od 19.01.2015 r. do 08.02.2015 r. W  tym okresie projekty ww. dokumentów dostępne był w siedzibie Gminy (Urząd Miejski w Wałbrzychu), a także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i gmin biorących udział w realizacji PGN. Ponadto za pośrednictwem prasy lokalnej, telewizji oraz portali internetowych urzędów gmin przeprowadzono kampanię promocyjną konsultacji społecznych. Wykonawca dokumentu w dniach 29.01 – 03.02. 2015 r. przeprowadził tzw. kampanię bezpośrednią na terenie 4 gmin, tj. w: Wałbrzychu, Kamiennej Górze, Świebodzicach oraz Nowej Rudzie. Stoliki konsultacyjne wystawione zostały w siedzibach gmin. Była to forma konsultacji skierowana do mieszkańców. W trakcie jej trwania konsultant rozdawał ulotki informacyjne oraz odpowiadał na pytania dot. projektu PGN. Zainteresowani mieszkańcy mogli również wyrazić swoją opinię na temat dokumentu i nanieść swoje uwagi na specjalnie przygotowanych formularzach.

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, w czasie wyznaczonego terminu, wszystkie zainteresowane osoby oraz instytucje miały możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej oraz elektronicznej. Ponadto dla wzmocnienia działań, w dniu 4.02.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne. Moderatorem spotkań była firma Atmoterm S.A.. Pierwsze spotkanie skierowane było do przedstawicieli gmin partnerskich, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Drugie zaś było otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie spotkań wpłynęło wiele uwag oraz wniosków, które w większości zostały przyjęte i w sposób efektywny uzupełniły treść dokumentów.

 

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju