Aglomeracja Wałbrzyska

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” przeprowadzono postępowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prace w tym zakresie rozpoczęto w listopadzie 2014 r. Realizacji tego działania, na podstawie zawartej umowy, podjęła się firma PUH Ekoperfekt Iwona Kowalska, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Zakres prognozy został uzgodniony z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Postępowanie przeprowadzono na bazie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej został zaopiniowany pozytywnie, bez zastrzeżeń przez ww. organy opiniujące.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z Prognozą zostały przekazane do konsultacji społecznych. W okresie konsultacji projekt dostępny był w siedzibie Gminy (Urząd Miejski w Wałbrzychu), a także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. W czasie wyznaczonego terminu konsultacji społecznych tj. od 19 stycznia do 8 lutego 2015 roku wpłynęły wnioski/uwagi dotyczące wprowadzenia do treści dokumentu listy projektów strategicznych wdrażanych w formule pozakonkursowej oraz listy projektów komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT (Załącznik nr 1, 2 oraz 3). Zgłoszone wnioski/uwagi uwzględniono w całości.

Zakończeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej było opracowanie dokumentu pn. „Podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” na podstawie art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju