Aglomeracja Wałbrzyska

Zintegrowany Program Transportu Publicznego

 

W celu poprawy jakości i atrakcyjności transportu publicznego na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, gminy partnerskie, w miesiącu wrześniu 2014, przystąpiły do opracowania „Zintegrowanego Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Wykonawcą dokumentu jest firma „Trako” Wierzbicki i Wspólnicy SJ z siedzibą we Wrocławiu. Na opracowanie ww. dokumentu Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Celami operacyjnymi dokumentu są:

 • wprowadzenie jednego biletu na różne środki transportu
 • zwiększenie dostępności przyjaznego i ekologicznego publicznego transportu zbiorowego
 • poprawa powiązań multimodalnych pomiędzy koleją i innymi środkami transportu
 • poprawa jakości informacji pasażerskiej
 • dostosowanie infrastruktury przystankowej do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej
 • podniesienie płynności ruchu z naciskiem na przyspieszenie przejazdu linii komunikacji miejskiej

Utworzenie dokumentu obejmowało następujące etapy:

1. I ETAP ZPTP „Diagnoza potrzeb i badanie możliwości rozwoju AW w zakresie transportu publicznego”
Prace w zakresie diagnozy potrzeb zakończono z końcem roku 2014 r. Analiza ta była podstawą podjęcia działań w zakresie II Etapu ZPTP.
2. II ETAP ZPTP  „Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego”
W miesiącu styczniu Wykonawca – firma TRAKO Wierzbicki i Wspólnicy S.J., przedstawił, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej diagnozy, „Analizę wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego”. Gminy AW w miesiącach stczeń-marzec br. dokonały analizy przedstawionego opracowania. W trakcie dokonywania oceny zgłaszały do Wykonawcy swoje wnioski i uwagi do przedstawionej strategii transportowej. W dniu 25.03.2015 r. w miejscowości Krzyżowa odbyło się posiedzenie członków Komitetu Sterującego Projekt nr 45/MOF/2/2013, na którym Wykonawca dokumentu zaprezentował wyniki II Etapu ZPTP. Komitet Sterujący projektem zaakceptował przedstawione opracowanie.
3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko projektu ZPTP
Lider Projektu - Gmina Wałbrzych wystąpiła do instytucji opiniujących: Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ww. instytucje wydały decyzje potwierdzające, że charakter opracowanej strategii nie wymaga przeprowadzenia SOOŚ
4. Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZPTP)
W dniu 27.04.2015 r. przekazany został do konsultacji społecznych, które prowadzone były na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej do dnia 18.05.2015 r.  W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:

 • uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),
 • nie uwzględniono 37,
 • 10 uwag miało charakter opinii lub pytania.

Szczegółowy opis przebiegu konsultacji oraz  wniesione uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”. Działanie projektu dot. opracowania Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego dla Aglomeracji Wałbrzyskiej zostało zakończone w miesiącu maju 2015 r.

 

Do pobrania:

 1. ZPTP - etap 1
 2. ZPTP - etap 2
 3. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

 

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju