Aglomeracja Wałbrzyska

"Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Obszarem realizacji projektu są 22 jednostki samorządu terytorialnego o łącznej powierzchni 1 887 km2, tj. 9,46% obszaru województwa dolnośląskiego, która liczy ponad 427,3 tys. mieszkańców.

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie udział biorą gminy, które realizują współdziałanie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej na podstawie Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, tj.: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz*, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska*, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice*, Gmina Mieroszów, Gmina miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom*, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina miejska Świdnica*, Gmina Świdnica*, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Żarów*.

*) - jednostki samorządu terytorialnego, które dołączyły do AW w październiku i listopadzie 2013 r., dla których nie będzie opracowywany Program Gospodarki Niskoemisyjnej.
Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentów zmierzających do dalszej integracji i zacieśniania współpracy gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. W projekcie wyszczególniono trzy główne działania, polegające na opracowaniu:

1. "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej";
2. "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW";
3. "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

"Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej"
Aby skutecznie rozwijać pozycję ekonomiczną obszaru AW oraz przedsiębiorczość jego mieszkańców, istotne jest efektywnie wspieranie wszelkich poczynań przez władze samorządowe. Udzielane wsparcie musi mieć solidne podstawy infrastrukturalne i instytucjonalne, zaś JST powinny dysponować odpowiednimi środkami i narzędziami umożliwiającymi skuteczne wspomaganie rozwoju. Rozwój regionalny i lokalny jest procesem złożonym, a jego analiza wymaga uwzględnienia sfery ekonomicznej, społecznej, infrastrukturalnej i środowiskowej. Głównym przesłaniem ww. opracowania jest poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważącej rozwój AW z uwzględnieniem wymienionych sfer. Opracowany dokument w sposób szczegółowy określi najważniejsze kierunki działań rozwojowych w obszarze funkcjonalnym Aglomeracji, a także pozwoli w przyszłości na przygotowanie do realizacji wspólnych projektów w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW"
W zakresie kluczowych przedsięwzięć Aglomeracji Wałbrzyskiej, jakimi są działania na rzecz ochrony środowiska, koniecznością stało się opracowanie zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin AW. Głównym problemem na terenie objętym partnerstwem jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla. Celami szczegółowymi prac są: rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, promocja nowych wzorców konsumpcji. Zaplanowanie działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców 15 JST Aglomeracji Wałbrzyskiej, to cel finalny tworzonego opracowania.

"Zintegrowany Programu Transportu Publicznego"
Problemem AW jest utrudniona dostępność do komunikacji publicznej, w tym brak bezpośrednich połączeń między partnerskimi gminami. Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga zintegrowanego podejścia z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych. Prace na dokumentem strategicznym w zakresie transportu publicznego wymagały będą przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz badania możliwości dalszego rozwoju w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego AW. Takie podejście pozwoli na opracowanie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany dokument zawierał będzie: plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, politykę transportową, plan transportowy, analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych realizacji ww. przedsięwzięcia. Niezwykle istotnym poddziałaniem będzie również opracowanie prognozy oddziaływania ZPTP na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez organy opiniujące.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o udzielenie dotacji, realizacja projektu wspierana będzie poprzez wykonywanie działań konsultacyjnych, promocyjno-informacyjnych oraz zarządzających projektem.

Prowadzenie konsultacji opracowywanych dokumentów
Opracowane w ramach projektu dokumenty poddawane będą konsultacjom społecznym. Uczestnikami konsultacji będą mieszkańcy zainteresowanych gmin oraz zaproszone do współpracy organizacje pozarządowe jak i partnerzy społeczno-gospodarczy działający na obszarze AW. Zastosowane zostaną różne techniki prowadzonych konsultacji: forma elektroniczna w ramach funkcjonujących stron internetowych JST, kolportaż ulotek zawierających ankietę oraz bezpośrednie spotkania z grupami interesariuszy.

Promocja projektu
Integralną częścią realizowanego projektu jest prowadzenie informacji i promocji dotyczącej opracowywanych dokumentów strategicznych. Akcje informacyjne kierowane do mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych będą realizowane na różnych płaszczyznach. Wykorzystywane będą do tego celu portale internetowe wszystkich partnerów biorących udział w realizacji projektu. Zaplanowano emisję ogłoszeń w prasie o zasięgu wojewódzkim, które będą przedstawiały zakres realizacji kolejnych etapów projektu. Ponadto współpraca z lokalnymi mediami oraz organizacja dwóch konferencji upowszechniających założenia i stan realizacji działań, pomogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Zarządzanie projektem
Istotną rolę w zarządzaniu projektem odgrywać będą spotkania robocze Komitetu Sterującego (KS), w skład którego wejdą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 22 JST oraz łącznie 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych. Komitet Sterujący w swych działaniach dążył będzie do podejmowania zgodnych dla wszystkich beneficjentów decyzji, uwzględniając zgłaszane uwagi i sugestie, bazując na wymianie wiedzy i doświadczeń partnerów. Prace KS pozwolą na wzmocnienie dialogu społecznego, uzyskanie szerszego wymiaru konsultacji społecznych, innowacyjnego podejścia do integracji planowania strategicznego w obrębie obszaru funkcjonalnego AW, a przede wszystkim na wypracowanie wspólnych koncepcji w zakresie wskazanych w projekcie działań. Decyzje KS będą podejmowane w drodze konsensusu.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. Całkowita wartość projektu: 2 999 994,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 wynosi 2 699 994,60 zł.

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju