Aglomeracja Wałbrzyska

 

Współpraca Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z Partnerami czeskimi

Współpraca transgraniczna Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z czeskimi sąsiadami ma wieloletnią tradycję. Realizując wspólnie projekty skierowane na wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy Partnerzy wpływają na rozwój polsko-czeskiego pogranicza.

Pozytywne doświadczenia we współpracy polsko-czeskiej wpłyną z pewnością na realizację wspólnych projektów w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska uzyskać będzie można dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu:

  • Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń
  • Działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań po obu stronach granicy
  • Wspólne przygotowanie pracowników służb ratowniczych i porządkowych ukierunkowane na wzmocnienie transgranicznej zdolności do podejmowania działań
  • Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza
  • Wsparcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza, ukierunkowane na jego wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego obszaru
  • Inicjatywy infrastrukturalne dla transgranicznego udostępnienia i wykorzystywania kulturowego i przyrodniczego potencjału pogranicza
  • Wspólne inicjatywy informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
  • Badania, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych
  •  Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia.

Porozumienie o współpracy

polska wersja językowa / czeska wersja językowa