Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska dobrym przykładem obszaru funkcjonalnego

W Wałbrzychu na zamku Książ odbyły się warsztaty "Zarządzanie rozwojem i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych– wnioski dla Krajowej Polityki Miejskiej" organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Związek Miast Polskich. Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali eksperci na co dzień zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi miejskich obszarów funkcjonalnych w różnych ich wymiarach: przedstawiciele samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych.

Problematyka zarządzania rozwojem i budowania współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych jest coraz bardziej widoczna w dyskusji publicznej, a potrzeba zintegrowanego planowania i zarządzania często formułowana jest przez samych obywateli na różnych forach i w różnych tematach. Potrzeba ta wynika wprost z wyraźnie dostrzegalnej konieczności rozwiązywania problemów i podejmowania wyzwań w skali całych aglomeracji. Wyraz temu dano m.in. w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w których mowa o większej terytorializacji polityki rozwoju, która pozwolić ma na trafniejsze uwzględnianie w polityce regionalnej zróżnicowań przestrzennych. Otworzy to możliwość podejmowania działań lepiej dostosowanych do specyfiki danego miejsca – „szytych na miarę”. Co więcej, pozwoli na lepsze wykorzystanie specyficznych potencjałów tak określonych terytoriów.

- Toczącą się obecnie dyskusję na temat uwzględniania wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju pragniemy wzbogacić o praktyczne spostrzeżenia i propozycje wynikające z doświadczeń w zarządzaniu rozwojem i prowadzeniu współpracy na miejskich obszarach funkcjonalnych - mówił Andrzej Porawski dyrektor biura Związku Miast Polskich. - Nasza wizyta w Wałbrzych jest nieprzypadkowa. Aglomeracja Wałbrzyska korzystnie wyróżnia się na tle innych w Polsce. Prezydent Wałbrzycha Roman Szłemej podjął się wyzwania historycznego, dlatego spotykamy się tutaj by czerpać z waszych doświadczeń - dodał Porawski.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje, że wnioski z warsztatów i rekomendacje będą stanowiły istotny wkład (w postaci określonych zapisów) do Krajowej Polityki Miejskiej.