Aglomeracja Wałbrzyska

Konferencja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Szanowni Państwo,

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału
w konferencji rozpowszechniającej założenia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Aglomeracja Wałbrzyska zakończyła opracowanie „Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej", tj.: Gminy Wałbrzych, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Czarny Bór, Gminy Głuszyca, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, Gminy Lubawka, Gminy Mieroszów, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Wiejskiej Nowa Ruda, Gminy Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Świebodzice oraz Gminy Walim.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się
w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym AW dzięki wykorzystaniu środków unijnych
w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020. Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w konferencji, której celem jest zaprezentowanie
i podsumowanie rezultatów prac nad ww. strategią.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

18 czerwca 2015 roku, godzina 19:30

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
Centrum NGO – Sala Multimedialna
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju