Aglomeracja Wałbrzyska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty do realizacji

W sierpniu 2015 r. Rada Miejska Wałbrzycha, Rada Miasta Jedliny-Zdrój oraz Rada Miejska w Lubawce przyjęły do realizacji Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dokumenty są wynikiem realizacji projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W ramach projektu opracowany został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Konstrukcja dokumentu umożliwia każdej z gmin na indywidualne przyjęcie PGN w zakresie jej dotyczącym z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

PGN to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazano w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, których efektem będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności gospodarowania odpadami, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz promocja nowych wzorców konsumpcji. Zaplanowane działania ukierunkowane są na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców, a w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy. PGN wspiera realizację ratyfikowanego przez Polskę Protokołu z Kioto oraz działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczającego trzy priorytetowe cele tj.:

  1. zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
  2. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),
  3. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Opracowanie PGN wynika również z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej są promowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż wzmacniają działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Posiadanie PGN warunkuje uzyskanie wsparcia dla szeregu inwestycji planowanych do realizacji na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020.

Załączniki:

 


Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju