Aglomeracja Wałbrzyska

Podsumowanie konsultacji społecznych

„Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025
dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ZPTP)

Dokonując podsumowania konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, dziękujemy serdecznie za liczne zainteresowanie wszystkim osobom, które zechciały zapoznać się i wyrazić swoją opinię na temat zaprezentowanych planów rozwoju transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w okresie od 27 kwietnia do 18 maja 2015 r. Dokument był udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, w formie elektronicznej za pośrednictwem portali internetowych gmin AW oraz strony internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię informacyjną na temat opracowanego dokumentu oraz prowadzonych konsultacji społecznych, poprzez:

 • strony internetowe gmin partnerskich realizujących ZPTP,
 • stronę aglomeracja-walbrzyska.pl,
 • portal informacyjny: www.swidnica24.pl, www.jaworzynka.info, www.m.transinfo.pl, www.dziennik.swidnica.pl,
 • portal społecznościowy Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;
 • ekrany reklamowe LED w autobusach miejskich,
 • Gazetę Wyborczą, Tygodnik Wałbrzyski, Tygodnik 30 minut
 • Radio RMF MAXXX Wałbrzych.

Na rzecz prowadzanych działań promocyjnych została przygotowana ulotka informacyjna w zakresie prowadzonych konsultacji społecznych, opisująca główne cele i założenia ZPTP. Jej kolportaż odbył się 14 maja br. wraz z tygodnikiem „DB 2010” na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibach gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej,
 • drogą elektroniczną na wskazane przez gminy AW adresy e-mail oraz poprzez ankietę
 • on-line opublikowaną na stronie Wykonawcy dokumentu (http://trako.com.pl/konsultacje.html),
 • telefonicznie – na dedykowany numer telefonu – 502 929 796, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • pocztą tradycyjną – na wskazany adres korespondencyjny UM w Wałbrzychu,
 • ustnie – podczas spotkań konsultacyjnych, które zorganizowane zostały w Wałbrzychu oraz Świdnicy.

W okresie konsultacji społecznych Wykonawca dokumentu, firma Trako Wierzbicki i Wspólnicy S.J., prowadziła dyżur telefoniczny, w trakcie którego konsultant udzielał informacji i wyjaśnień
w zakresie projektu dokumentu.

Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne, na których zaprezentowany został projekt dokumentu:

 • pierwsze odbyło się 7 maja 2015 o godz. 16.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”
  w Wałbrzychu
 • drugie zorganizowano 11 maja 2015 o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47 w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

W trakcie konsultacji, w dniu 7 maja o godzinie 12.00 w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, odbyła się również konferencja transportowa skierowana do przedstawicieli gmin biorących udział w realizacji ZPTP oraz pozostałych interesariuszy, tj.: powiatów, przedsiębiorstw transportowych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych. W trakcie spotkania zaprezentowano główne założenia opracowanego dokumentu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentów, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły 63 uwagi/wnioski. Wśród nich:

 • uwzględniono 16 (w tym 5 częściowo),
 • nie uwzględniono 37,
 • 10 uwag miało charakter opinii lub pytania.

Wszystkie uwagi opisano w załączniku „Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – część planistyczna”.

Należy zauważyć, że w trakcie wspomnianych spotkań konsultacyjnych padło bardzo dużo pytań oraz uwag o charakterze opinii na temat ZPTP. Z racji ich natury (brak wpływu na treść dokumentu) nie zostały one zaprezentowane w raporcie dot. konsultacji.

Załączniki:


 

 

 

 

Projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju