Aglomeracja Wałbrzyska

Prezydent Wałbrzycha i Marszałek Województwa podpisali porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

W Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 12.06.2015 r. zostało podpisane porozumienie między województwem dolnośląskim a Aglomeracją Wałbrzyską w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na inwestycje objęte ZIT AW zostało przyznanych 193 600 000,00 euro.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przy pomocy tego instrumentu, Aglomeracja Wałbrzyska będzie mogła realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach podpisanego porozumienia Aglomeracja Wałbrzyska pozyskała środki na następujące działania:

  • Przedsiębiorstwa i innowacje
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • Gospodarka niskoemisyjna
  • Środowisko i zasoby
  • Transport
  • Infrastruktura spójności społecznej
  • Infrastruktura edukacyjna
  • Rynek pracy
  • Włączenie społeczne
  • Edukacja

W celu realizacji zadań powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej, została utworzona jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych pod nazwą Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej.  W praktyce IPAW będzie zajmować się organizowaniem konkursów, oceną wniosków oraz przyznawaniem środków unijnych w ramach programu ZIT.