Aglomeracja Wałbrzyska

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Etap I (VI.2013 r. – IX.2013 r.)

Diagnoza – Przeprowadzenie działań diagnostycznych w celu opracowania Raportu diagnostyczno-doradczego z rekomendacjami usprawnień  prezentującego diagnozę jakości i dostępności usług publicznych na obszarze gmin objętych projektem, w oparciu o odpowiednio dobraną metodologię badań.

Etap II  (X.2013 r. – III.2014 r.)

Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych dotyczących wskazanych w części diagnostycznej obszarów oraz przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej.

Etap III (VI.2013 r. – IX.2014 r.)

Szkolenia – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz szkoleń dla partnerów społeczno – gospodarczych.

Etap IV  (VI.2013 r. – XII.2014 r.)

Promocja – Utworzenie strony WWW dotyczącej realizacji działań w ramach projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z jej bieżącą aktualizacją i utrzymaniem.