Aglomeracja Wałbrzyska

 

Projekt pod nazwą „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nr 19/JUP/2012 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Źródłem finansowania dotacji są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych, natomiast partnerami biorącymi udział w realizacji projektu są gminy: Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Radków, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim oraz Świebodzice.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom.

W przeprowadzonym przez Gminę Wałbrzych postępowaniu o zamówienie publiczne  wyłoniona została firma EU-Consult Sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za opracowanie raportu diagnostyczno-doradczego zawierającego stosowne rekomendacje usprawnień w zakresie jakości i dostępności usług publicznych,  wdrożenie jego wyników poprzez opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych, przeprowadzenie szkoleń i opracowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć wskazanych w części diagnostycznej wraz z promocją przeprowadzonych działań na stronie internetowej na potrzeby realizacji projektu. Szkolenia oraz opracowanie przedwstępnych studiów wykonalności będzie realizowane w ramach współpracy z Biurem Projektów Kapitałowych.