Aglomeracja Wałbrzyska

 

Niezadawalającą dostępność usług publicznych dobrej jakości warunkuje możliwości rozwojowe Aglomeracji Wałbrzyskiej i wymaga szybkiej interwencji. Biorąc pod uwagę podjętą przez członków Aglomeracji inicjatywę integracyjną istnieje możliwość realizacji  działań, zmierzających do usprawnienia systemu dostarczania usług publicznych, który wykorzystywać będzie działania kooperacyjne i efekt synergii oraz pogłębienie współpracy z partnerami społeczno – gospodarczymi.

W związku z powyższym sformułowano następujący cel główny projektu:

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich dostarczania mieszkańcom.

Współpraca w ramach Aglomeracji datuje się na początek 2012 roku i została zainicjowana przez Prezydenta Wałbrzycha oraz burmistrzów i wójtów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji. Jednym z istotnych elementów współpracy w Aglomeracji będzie usprawnienie dostarczania mieszkańcom usług publicznych.