Aglomeracja Wałbrzyska

 

Koncepcja badania przewidzianego w ramach Etapu I

Złożoność badania i jego szeroki zakres, wymagają zastosowania różnorodnych metod i technik badawczych oraz dotarcia do różnorodnych kategorii respondentów oraz źródeł. Indywidualne podejście do każdej badanej kategorii pozwoli wyłonić spośród niej reprezentatywną próbę, dzięki której możliwe będzie uogólnienie wyników badania na całą badaną populację. Mnogość technik badawczych zapewni nie tylko ich pełniejsze dostosowanie do specyfiki danej kategorii respondentów, ale również triangulację uzyskanych danych, która pozwoli spojrzeć na każdy badany problem z różnych perspektyw, zwiększając jednocześnie rzetelność uzyskanych wyników.

Etap eksploracyjny badania stanowić będzie analiza desk research, która pozwoli na zapoznanie się Wykonawcy z tematem badania oraz zwrócenie uwagi na szczególne problemy już na etapie analizy dokumentów. Pozwoli to nie tylko na uszczegółowienie opracowanych pytań badawczych, ale również na przygotowanie bardziej adekwatnych narzędzi do badań FGI. Dzięki tej procedurze badania terenowe uwzględnią zdiagnozowaną specyfikę i pozwolą poruszyć najbardziej istotne problemy. Tym samym oddalone zostanie ryzyko zadawania pytań niepotrzebnych bądź nieadekwatnych dla danej kategorii respondentów.

Etap opisowy będzie stanowił trzon badania i polegał na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania badawcze. W tym celu przeprowadzone zostaną badania terenowe FGI oraz CATI i CAPI. Analiza wyników badań FGI umożliwi sporządzenie adekwatnych narzędzi do badań ilościowych CATI i CAPI. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie rzetelnej analizy statystycznej oraz uwzględnienie perspektywy ilościowej, pozwalającej na pogłębienie uzyskanych danych i nasycenie merytoryczne mierników. Również w tym etapie istotne znaczenie będzie miała analiza desk research, która zostanie pogłębiona i nakierowana na poszukiwanie odpowiedzi na konkretne pytania - nie zaś na eksplorację tematu.

W ramach projektu:

  • zrealizowanych zostanie 65 sesji fokusowych (FGI) z 6-10 respondentami każda,
  • zrealizowanych zostanie 1.068 wywiadów CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo),
  • zrealizowanych zostanie 1.920 wywiadów CAPI (Wywiad osobisty wspomagany komputerowo).

Etap wnioskowania i weryfikacji posłuży wnikliwej analizie zebranego materiału badawczego. W pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja informacji uzyskanych w poprzednim etapie poprzez ich porównanie. Procedura ta pozwoli usunąć informacje jednostkowe, które nie znalazły potwierdzenia w wyniku innych badań. Następnie zweryfikowane już dane i zestawienia liczbowe poddane zostaną interpretacji w kontekście postawionych pytań badawczych. Dzięki temu uzyskane zostaną odpowiedzi dotyczące jakości usług publicznych - jej zróżnicowania i dostępności, świadomości mieszkańców na temat najważniejszych barier dla podnoszenia efektywności usług, poziomu satysfakcji z usług oraz postrzegania roli urzędów gmin w zakresie realizacji usług publicznych. Przeprowadzone analizy pozwolą również na opracowanie mierników pomiaru jakości, dostępności, efektywności oraz skuteczności usług oraz sformułowanie wniosków, które zostaną następnie naniesione na drzewo problemów. Drzewo problemów stanowi graficzną prezentację dysfunkcji, z podziałem na poboczne i priorytetowe zwane ,,wąskim gardłem". Na bazie drzewa problemów opracowane zostanie drzewo celów, zwierające rekomendacje, mające usprawnić aspekty organizacyjne, formalno - prawne, szkoleniowe i infrastrukturalne usług publicznych oraz współpracę w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.