Aglomeracja Wałbrzyska

 

Projekt został podzielony na 4 etapy, w ramach których zostaną wykonane następujące prace:

Etap I

Diagnoza – Przeprowadzenie działań diagnostycznych w celu opracowania Raportu diagnostyczno-doradczego z rekomendacjami usprawnień  prezentującego diagnozę jakości i dostępności usług publicznych na obszarze gmin: Gmina Wałbrzych, Gmina Mieroszów, Gmina Radków, Gmina Nowa Ruda, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Szczawno-Zdrój, Gmina Kamienna Góra, Gmina Walim, Gmina Świebodzice, Gmina Jedlina-Zdrój, w oparciu o odpowiednio dobraną metodologię badań.

W ramach przedmiotowego Projektu przeprowadzone zostaną badania jakości usług publicznych świadczonych na terenie 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej a następnie opracowany zostanie raport diagnostyczno-doradczy z badań.

Przedmiotem badania będą usługi publiczne zgrupowane w dwóch kategoriach:

  • edukacja i szkolnictwo, ochrona zdrowia, kultura;
  • gospodarka komunalna, ochrona środowiska, komunikacja.

Podmiotami badania będą:

  • mieszkańcy 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
  • pracownicy JST 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
  • pracownicy partnerów społeczno-gospodarczych.

Celem głównym badania jest zweryfikowanie stanu wiedzy na temat usług publicznych świadczonych dotychczas w 10 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ocena ich efektywności, skuteczności, dostępności i jakości. Wyniki badań powinny przyczynić się do  poprawy systemu ich realizacji dla osiągnięcia lepszej efektywności, skuteczności, dostępności oraz jakości.

Cel główny zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Identyfikacja usług publicznych, które mogą być świadczone wspólnie w sposób bardziej efektywny;

2. Pogłębiona diagnoza zidentyfikowanych usług publicznych, które mogą być świadczone wspólnie, mająca na celu propozycję działań zaradczych i wdrożeniowych;

3. Opracowanie rekomendacji działań zaradczych w zakresie min.: organizacyjnym, formalno - prawnym, szkoleniowym oraz infrastrukturalnym;

4. Opracowanie rekomendacji dotyczącej możliwych usprawnień w zakresie współpracy w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej;

5. Zaproponowanie projektów w zakresie usług publicznych, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych w okresie 2014 – 2022.

Etap II

Wdrożenie - Opracowanie systemu pomiaru jakości usług publicznych dotyczących wskazanych w części diagnostycznej obszarów oraz przygotowanie 5 przedwstępnych studiów wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wskazanych w części diagnostycznej.

Podstawowym elementem systemu pomiaru jakości usług publicznych będzie ustalenie standardów pomiaru i realizacji usług metodami wskaźnikowymi.

Istotną częścią przedwstępnych studiów wykonalności będzie ocena możliwości współfinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej.

Etap III

Szkolenia – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z 10 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz szkoleń dla partnerów społeczno – gospodarczych. Zakres prac dla 3 etapu zakłada przeszkolenie łącznie 120 osób (pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz partnerów społeczno-gospodarczych).

Etap IV

Promocja – Utworzenie strony www dotyczącej realizacji działań w ramach projektu „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” wraz z jej bieżącą aktualizacją i utrzymaniem.

Wymienione powyżej prace zostaną wykonane przez firmę EU-Consult Sp. z o.o.