Aglomeracja Wałbrzyska

Raport z pomiaru jakości usług publicznych za rok 2017

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie koncepcji, metodyki oraz narzędzi dla pomiaru jakości usług publicznych na obszarze 10 gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach prac związanych z funkcjonowaniem systemu pomiaru jakości usług publicznych Lider projektu pn. „Usługi publiczne, jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” zobowiązany jest do opracowania corocznego raportu przestawiającego wyniki badania za dany rok. W związku z powyższym do 30 czerwca br. zostały zebrane dane od 10 gmin biorących udział w realizacji projektu, tj.:

 • Gmina Wałbrzych,
 • Gmina Jedlina-Zdrój,
 • Gmina Miejska Kamienna Góra,
 • Gmina Mieroszów,
 • Gmina Miejska Nowa Ruda,
 • Gmina Nowa Ruda,
 • Gmina Radków,
 • Gmina Szczawno-Zdrój,
 • Gmina Świebodzice,
 • Gmina Walim.

Na podstawie zebranych danych do dnia 31 października br. zostanie opracowany raport z pomiaru jakości usług publicznych za rok 2017, w którym zostaną zdiagnozowane następujące obszary wraz ze wskaźnikami:

Edukacja i szkolnictwo

 1. Dostępność do usług żłobkowych
 2. Odsetek dzieci przyjętych do przedszkola (publicznego i niepublicznego)
 3. Średnie wyniki testów gimnazjalnych z języka polskiego
 4. Średnie wyniki testów gimnazjalnych z matematyki
 5. Odsetek dzieci objętych programami wspierającymi rozwój edukacji wśród uczniów
 6. Odsetek nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (udział osób dokształcających się w ogólnej liczbie nauczycieli w gminie) 
 7. Wydatki na oświatę i szkolnictwo w ujęciu rocznym na 1 ucznia
 8. Liczba komputerów z dostępem do Internetu na 100 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

Kultura

 1. Liczba domów kultury, świetlic, klubów na 10 tys. mieszkańców
 2. Średnia liczba uczestników imprez, organizowanych w jednostkach podległych gminie zajmujących się kulturą, na 1 mieszkańca
 3. Liczba nieodpłatnych imprez kulturalnych organizowanych w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach przypadająca na 10 tys. mieszkańców gminy
 4. Liczba wdrożonych/funkcjonujących programów rabatowych/zniżkowych umożliwiających korzystanie z płatnej infrastruktury i imprez, udogodnień (np. bezpłatny transport).

Komunikacja

 1. Długość ścieżek rowerowych w stosunku do dróg publicznych
 2. Średni wiek pojazdów transportu publicznego
 3. Odsetek pojazdów transportu publicznego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych
 4. Długość zmodernizowanych / przebudowanych / wyremontowanych / nowych dróg na terenie gminy
 5. Liczba nowych/zmodernizowanych przystanków/ punktów przesiadkowych w stosunku do ogólnej liczby takich miejsc na terenie gminy.

Poniżej przedstawiamy zebrane dane, które zostaną wykorzystane do opracowania raportu z pomiaru jakości usług publicznych za rok 2017.