Aglomeracja Wałbrzyska

Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt  pn. „Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”  realizowany  jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - Konkurs Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Liderem projektu jest Gmina Wałbrzych. Ponadto, w projekcie biorą udział gminy: Mieroszów, Radków, Szczawno-Zdrój, Kamienna Góra, Walim, Świebodzice, Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług publicznych w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez usprawnienie systemu ich świadczenia mieszkańcom.

 

Istotną cechą samorządu terytorialnego (w szczególności dotyczy to Powiatu i Gminy) jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności, samorząd bowiem odpowiada za wszystkie sprawy publiczne, dotyczące życia mieszkańców w obrębie jednostki terytorialnej. Władze samorządowe odpowiadają za zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Realizacja tych potrzeb następuje  poprzez wykonywanie zadań określonych w ustawach (o samorządzie gminnym oraz samorządzie powiatowym).

Samorząd terytorialny zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców poprzez  realizację zadań publicznych, które mogą być własnymi lub zleconymi na podstawie ustawy lub porozumienia z administracją rządową.

Usługi publiczne to zadania służące mieszkańcom danej jednostki samorządu terytorialnego (zadania te realizowane są na rzecz wszystkich osób mieszkających na stałe lub przebywających czasowo na danym terytorium – dotyczy to także osób prawnych, organizacji mających siedzibę lub prowadzących działalność na danym terytorium). Mieszkańcy, czyli klienci korzystający z usług publicznych  oczekują, że świadczone usługi będą realizowane na odpowiednim poziomie jakościowym, niezależnie od liczby osób z nich korzystających.

W konsekwencji, istnieje uzasadniona potrzeba określenia systemu pomiaru i kontroli jakości realizacji usług wraz z oceną kosztów tej realizacji.

Usługi publiczne obejmują dobra publiczne, w odniesieniu do których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej jakości, niezależnie od liczby osób z nich korzystających.

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi dokonuje się poprzez zwiększanie powszechnej dostępności oraz poprawę jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej. Powszechna dostępność oraz poprawa jakości jest efektem sprawnego zarządzania usługami przez jednostki administracji publicznej, które dbają o zapewnienie warunków do efektywnej ich realizacji, bazując na zdefiniowanych standardach ich realizacji oraz określonym rynku usługodawców.

W zakresie usług publicznych mieszczą się następujące ich kategorie:

  • usługi administracyjne,
  • usługi publiczne o charakterze społecznym,
  • usługi publiczne o charakterze technicznym.

W poniżej tabeli zaprezentowano klasyfikację współczesnych usług publicznych.

W materiale wykorzystano informacje pochodzące z następujących publikacji: „Usługi Publiczne  - Organizacja I Zarządzanie”, B.  Kożuch, A.  Kożuch, Kraków 2011 r., „Inwestycje infrastrukturalne  w realizacji usług publicznych”, K.  Witkowski, Sulechów 2011 r.